دسته بندی | پرونده

ایران پسادی‌ماه؛ کشاکش راهبردها

ایران پسادی‌ماه؛ کشاکش راهبردها

اعتراض‌های دی‌ماه 1396 به‌مثابه‌ی یکی از سرفصل‌های سیاسی ـ اجتماعی در جمهوری اسلامی قابل ارزیابی است. یکی از پیامدهای مهم آن اعتراض‌های گسترده، بازخوانی مجدد راهبردها و سوگیرهای‌های سیاسی اساسی و تعقیب آنها با کیفیتی جدید در ماه‌های اخیر  است. بررسی مواضع نیرو‌های سیاسی...

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر

اصلاحات ساختاری و نظام اصلاح ناپذیر

اگر جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است، پس اصلاحات ساختاری چه صیغه ای است؟! چرا نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ مراد از اصلاحات ساختاری چیست و مؤلفه های آن کدام است؟ وجه تمایزش با اصلاحات روبنایی و تحول خواهی چیست؟ اگر نظام اصلاح ناپذیر است، پس اصلاحات ساختاری با براندازی چه...

شاخصه های راهبرد تحول طلبی

شاخصه های راهبرد تحول طلبی

1) راهبرد سیاسی تحول طلبی در ایران چیست؟ راهبرد تحول طلبی، راهبردی است روندی و متجلی در فازهایی که هر یک  از آنها بیانگر اعتراض اجتماعی بر بستر این یا آن حرکت تبعیض ستیزانه علیه اجحافات جمهوری اسلامی است. راهبردی معطوف به هدف اصلی محاصره مدنی سیستمی که در تمامی جهات رو به فرسودگی...

گذاربه دموکراسی باکدام راهبرد؟

گذاربه دموکراسی باکدام راهبرد؟

پیامدهای فرمانروایی ۴۰ساله روحانیون شیعه ولایی بر ایران و خطراتی که از قِبَل ادامه این حکومت متوجه حال و آینده مردم و کشور است ضرورت تجمیع توان همه جریان‌ها، محافل و کنشگران دموکراسی‌خواه ایران را در چالش های سرنوشت‌سازی که جامعه ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی در پیش دارد...

دولت سازی در دوران فروپاشی

دولت سازی در دوران فروپاشی

موضوع این نوشته پرداختن به موقعیت جمهوری اسلامی، وضعیت جامعه سیاسی و چالش مقابل آن است. به این لحاظ  در شرایط بحرانی  کنونی  می بایست  از بحث های نظری و انتزاعی اصلاح و انقلاب و فراسوی اصلاح و انقلاب که در هشت سال گذشته مطرح شده اند(۱) فراتر رفته و با واقعيت هاى نو ظهور تماس بر قرار...

اپوزیسیون ایرانی در مواجهه با بحران

اپوزیسیون ایرانی در مواجهه با بحران

پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته، حضور سه جریان سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور، سرنگونی طلبان، اصلاح طلبان و تحول خواهان، نمودی بیش از گذشته یافته است. سرنگونی طالبان گروهها و نیروهایی هستند که معتقدند بحران موجود و مجموعه مشکلات مرتبط با آن، تنها در صورت سرنگونی نظام...

تغییر از طریق مردم برای استقرار دولتی حقوقمدار

تغییر از طریق مردم برای استقرار دولتی حقوقمدار

از من خواسته اید که در باره  سه مفهوم تحول خواهی- براندازی و اصلاح طلبی نظر دهم. قبل از وارد شدن به این مقوله مهم که به بررسی گذاشته‌اید، این توضیح لازم است که خود و همراهان خود را در هیچیک از این سه مقوله و گروههای متعلق به آن نمی‌دانم. این موضوع را روشن خواهم کرد که هر سه مقوله شکنندگی‌های...

منشور پیشنهادی تحول‌خواهی

منشور پیشنهادی تحول‌خواهی

مردم ایران را نمی توان تنها در دو گرایش اصلاح طلب (اعتدال گرا) و محافظه‌کار (اصول گرا) جا داد. اگر چه که دهه‌هاست در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی فقط این دو گرایش اجازه حضور و رقابت دارند، اما در فضای سیاسی و اجتماعی ایران گرایشات دیگری هم هستندکه پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارند. در...

روشهای ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی  در تدوین نظریه گذر از استبداد

روشهای ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی  در تدوین نظریه گذر از استبداد

گشایش پرسش مرکزی این نوشته آن است که  چرا در این صد و اندی سال گذشته، ایران نتوانست بر استبداد سیاسی نقطه پایانی بگذارد و به  نوعی رژیم سیاسی دمکراتیک دست یابد؟ به عبارت دیگر، تا کنون مهمترین موانع گذر از استبداد چهها بودهاند و امروز مهمترین راههای جلوگیری از بازتولید  استبداد...

سرسخن بیست و یکم

سرسخن بیست و یکم

شورای دبیران میهن وقتی موضوع نسبت ایران و اسرائیل رابه عنوان پروندۀ این شماره برگزید به حساسیت و سختی کار آگاه بود. ما می‌دانیم که مسئلۀ فلسطین جدا از جنبه‌های نظری با عواطف  و علایق انسانی مختلف و گاه متضادی گره خورده است. اما مجموعه‌ای از حوادث ریز و درشت  که در چهاردهۀ اخیر...