دسته بندی | پرونده

کالبدشکافی ریشه های تبعیض و نژادپرستی در ایران

کالبدشکافی ریشه های تبعیض و نژادپرستی در ایران

پیشگفتار وقتی از نگارنده درخواست شد برای دوماهنامه میهن مقاله ای در باره تبعیض در ایران بنویسم، ناچارا باید پژوهش های لازم در مورد مستندات علمی و شواهد میدانی مستدل انجام می دادم تا از رای و نظر شخصی و تراوشات ذهنی فاصله گرفته و به دلایل و یافته های علمی نزدیکتر می شدم. باید اعتراف...

چرایی  تحقیر ترکان بعد از حاکمیت خاندان پهلوی در ایران

چرایی  تحقیر ترکان بعد از حاکمیت خاندان پهلوی در ایران

شاید بتوان گفت ترکان ایران پس از سقوط دولت قاجار و حاکمیت یافتن خاندان پهلوی بر ایران بیشترین ظلم و ستم را از طرف این خاندان و طرفدارانش بر خود دیده است؛ چرا که سلاطین ترک پس از خلافت اسلامی تا پایان حکومت قاجار، ۱۰۰۰ سال مستمر و بدون فاصله حاکمیت ایران و بسیاری از کشورهای همجوار...

14-انسان؛ نژاد؛ نژادپرستی

14-انسان؛ نژاد؛ نژادپرستی

در همان زمان کە دانشمندان حوزە تمدنی تازە متولد شدە  فعالیت خود را بر علوم طبیعی متمرکز کرده بودند و در فیزیک و شیمی و پزشکی و ستاره شناسی به پبشرفتهای بی سابقه ای دست می یافتند؛ در گوشه  ای دیگر این حوزه اندیشمندان و متفکرین به تبیین و خلق تئوریهایی در علوم انسانی و جامعه شناسی...

تبعیض، سرنوشتی محتوم یا معضلی قابل عبور؟

تبعیض، سرنوشتی محتوم یا معضلی قابل عبور؟

مقدمه قتل فجیع جورج فلوید به دست پلیس آمریکا و بدنبال آن، اعتراضات و تظاهرات وسیع ضد نژادپرستی صدها میلیون نفر در آمریکا و سراسر جهان، باعث شد تا بار دیگر واژه «تبعیض» در افکار عمومی مطرح و برجسته شود. گرچه کلمه تبعیض تنها در چند قرن اخیر وارد فرهنگ لغت شده است، اما ریشه تبعیض بسیار...

موج سوم مقابله با برتری نژادی درآمریکا!؟

موج سوم مقابله با برتری نژادی درآمریکا!؟

تاریخچه کوتاه سال 1619، یعنی 401 سال قبل سیاه پوستان آفریقایی به صورت برده به آمریکا آورده شدند. برده داری 250 سال به درازا کشید شد. قبل آغازجنگ داخلی در سال 1860، تعداد جمعیت سیاه پوستان  4,441,830 (14.1درصد) که از این تعداد  3,953,731 نفر (89 درصد) برده، و بقیه سیاه پوستانِ آزاد بودند. ایالات شمال،...

مسئله تبعیض، فرهنگ دوصدایی و نگرانی در باره آینده ایران

مسئله تبعیض، فرهنگ دوصدایی و نگرانی در باره آینده ایران

تبعیض عمری به قدمت جامعه بشری دارد. شاید ریشه های اولیه شکل گیری آن قدرت بدنی مردان و کمیت و کیفیت جنگاوران و جنگاوری قبیله بوده است. این نقطه عزیمت می‌توانست به شکل گیری مالکیت منجر شده باشد. یکجانشینی نیز شاید بی تاثیر  نبوده است. مالکیت، یکجانشینی و کشف و بسط کشاورزی و ضرورت...

سگ، خوک و کافرِ نجس

سگ، خوک و کافرِ نجس

اعتراضات سراسری علیه نژادپرستی در سرتاسر جهان که جرقه آن با مرگ جرج فلوید آمریکایی زده شد برگ افتخار دیگری برای گونه انسان است که تا چه حد به موضوع تبعیض و نژادپرستی حساس شده‌اند. پیشرفت بشر در بسیاری از زمینه‌ها قابل توجه بوده است اما به نظر می‌رسد بزرگترین دستاورد بشریت،...

«ما» تافتۀ جدابافته‌‌ایم؛ هویت و تبعیض

«ما» تافتۀ جدابافته‌‌ایم؛ هویت و تبعیض

تبعیض را در فرهنگ‌ها تکه تکه کردن و تقسیم کردن چیزی به اجزاء آن معنی کرده‌اند. اما معنای متداول آن در فارسی ترجیح دادنِ ناروا و غیرمُجازِ بعضی کسان بر بعضی دیگر است. در عربی برای بیان معنای متداولِ تبعیض در فارسی از واژۀ «تمییز» استفاده می‌کنند که معنای تحت‌اللفظی‌اش بازشناختن...

از هرات تا یزد

از هرات تا یزد

با توجه به نفوذ تفکر ضدامپریالیستی و ضدآمریکایی بر ذهنیت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران و افغانستان عجیب نبود که اعتراضات علیه تبعیض نژادی در آمریکا به سرعت و به شدت از سوی محافل ایرانی و افغان مورد حمایت قرار گرفت. طبعا این حمایت از مطالبات مشروع رنگین پوستان در آمریکا...

آوای زیبا و رسای برابری علیه تبعیض جنسیتی

آوای زیبا و رسای برابری علیه تبعیض جنسیتی

تمامیت خواهی، اساس تبعیض جنسیتی زیاده طلبی و تمامیت خواهی، یکی از ویژگی های نفس انسان است که در تاریخ به جنگ ها، تبعیض ها و بی عدالتی ها دامن زده است. هر فرد و گروهی که احساس قدرت و توانایی کند، اگر زیاده خواهی خویش را مهار نسازد، می خواهد همه ی حقوق دیگران و یا بخشی از آن را از آن...