صفحه نویسنده
آرش
آذرخش

تبدیل فعالین سیاسی به تحلیل گران سیاسی، آغاز یک فاجعه

تبدیل فعالین سیاسی به تحلیل گران سیاسی، آغاز یک فاجعه

بی شک  و جود دلائل بسیاری منجر به ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی تا به امروز شده است.‌ دلائلی که میتوان از جوانب مختلف به آنها پرداخت. این جانب ، اما قصد آن دارم که به یکی از دلائل مهمی که عمدتا به ضعف اپوزیسیون سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، متعاقب گسترش بی حد و حصر دنیای مجازی است،  بپردازم....