صفحه نویسنده
فاطمه
امان

چین و خاورمیانه

چین و خاورمیانه

پیشنیاز: مطلب زیر ترجمه برگرفته ای از سخنرانی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در کنفرانس درک چین است که در روز شانزدهم ماه اوت 2020 در موسسه نپال برای همکاری های بین المللی و مشارکت ارائه شده است. مایلم صحبت خود را با مرور کوتاهی بر حضور چین در خاورمیانه...