صفحه نویسنده
شهریار
صادقی

تله عمق استراتژیک یا همان ویتنام نظام

تله عمق استراتژیک یا همان ویتنام نظام

توهم عمق استراتژیک نظام بر میگردد به حمله نظامی امریکا به عراق و باز شدن راه ورود نیروهای نظامی سپاه بدر ، مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپاه قدس به عراق ، آنهم به گونه ایی که تصور می شود امریکا ، عراق را در سینی طلا تقدیم  جمهوری اسلامی نموده است ، در حالیکه چنین نیست ، امریکا اجازه...