صفحه نویسنده
نیره
توحیدی

ریشه های معضل جهانی تبعیض و نژادپرستی

ریشه های معضل جهانی تبعیض و نژادپرستی

نژاد پرستی ویژگی کشور خاصی نیست  در واقع یک معضل جهانی است منتها با ابعاد و درجات و فرم های گوناگون که در کشورهای مختلف نمودش را می بینیم. نژادپرستی در واقع جنبه های اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، آموزشی، روان شناختی و حتی تا حدی نورولوژیک دارد.  نژادپرستی به تمایل و گرایش طبیعی انسان...