صفحه نویسنده
عبدالستار
دوشوکی

کالبدشکافی ریشه های تبعیض و نژادپرستی در ایران

کالبدشکافی ریشه های تبعیض و نژادپرستی در ایران

پیشگفتار وقتی از نگارنده درخواست شد برای دوماهنامه میهن مقاله ای در باره تبعیض در ایران بنویسم، ناچارا باید پژوهش های لازم در مورد مستندات علمی و شواهد میدانی مستدل انجام می دادم تا از رای و نظر شخصی و تراوشات ذهنی فاصله گرفته و به دلایل و یافته های علمی نزدیکتر می شدم. باید اعتراف...