صفحه نویسنده
حسن
راشدی

چرایی  تحقیر ترکان بعد از حاکمیت خاندان پهلوی در ایران

چرایی  تحقیر ترکان بعد از حاکمیت خاندان پهلوی در ایران

شاید بتوان گفت ترکان ایران پس از سقوط دولت قاجار و حاکمیت یافتن خاندان پهلوی بر ایران بیشترین ظلم و ستم را از طرف این خاندان و طرفدارانش بر خود دیده است؛ چرا که سلاطین ترک پس از خلافت اسلامی تا پایان حکومت قاجار، ۱۰۰۰ سال مستمر و بدون فاصله حاکمیت ایران و بسیاری از کشورهای همجوار...