صفحه نویسنده
هادی
کحال‌زاده

کرونا، تحریم و اقتصاد ایران

کرونا، تحریم و اقتصاد ایران

اپیدمی کرونا نفس های اقتصاد ایران در این آخرین بهار قرن ۱۴خورشیدی را به شماره انداخته و یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی قرن اخیر را برای ما رقم زده است. سالهاست که اقتصاد ایران از بیماری‌های زمینه ای فساد، ناکارآمدی و تحریم در رنج است، اما هجوم کرونا به این تن رنجور، فقر و بیکاری...