صفحه نویسنده
هادی
کحال‌زاده

کژکارکردی نظام سیاست گذاری و ناتوانی انتخاب استراتژی موثر

کژکارکردی نظام سیاست گذاری و ناتوانی انتخاب استراتژی موثر

یرواند آبراهامیان تاریخدان برجسته ی ایرانی آمریکایی، استراتژی بقای جمهوری اسلامی را تقویت دولت رفاه در ایران میداند. آبراهامیان معتقد است جمهوری اسلامی نه الزاما با ابزار سرکوب هوشمند یا بهره مندی از منابع سرشار نفتی و یا توسل به شیعه گرایی و یا بسیج کنندگی حاصل از جنگ ۸ ساله...

کرونا، تحریم و اقتصاد ایران

کرونا، تحریم و اقتصاد ایران

اپیدمی کرونا نفس های اقتصاد ایران در این آخرین بهار قرن ۱۴خورشیدی را به شماره انداخته و یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی قرن اخیر را برای ما رقم زده است. سالهاست که اقتصاد ایران از بیماری‌های زمینه ای فساد، ناکارآمدی و تحریم در رنج است، اما هجوم کرونا به این تن رنجور، فقر و بیکاری...