صفحه نویسنده
دومینیک
مُئیزی

بحران کروناویروس: بوته ی آزمایشِ عبورِ از خودخواهی های ملّی گرایانه

بحران کروناویروس: بوته ی آزمایشِ عبورِ از خودخواهی های ملّی گرایانه

زمانی اِی. ژی. پی. تیلور(1)، مورِّخِ بریتانیائیِ  سده ی بیستم یا لحنی طنزآلود گفته بود تاریخ همه چیز را در خود دارد امّا جز این که نباید در اواخر تابستان به روسیه حمله کرد درسی از آن نمی توان گرفت. با وجود این، همزمان با تشدید شیوعِ بیماری سراسرگیر یا عالم گیرِ(2) کروناویروس در اروپا...