صفحه نویسنده
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جبهه جمهوری خواهی؛ لازمه گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

جبهه جمهوری خواهی؛ لازمه گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ جمهوری اسلامی...