صفحه نویسنده
مهدیه
گلرو

مردم، حکومت؛ خیابان، میدان

مردم، حکومت؛ خیابان، میدان

حدود دو سال پیش، جهان وارد اولین قرنطینه کووید-19 شد و معترضان سیاسی تقریباً از خیابان ها ناپدید شدند. در سال 98 جامعه با اعتراضات صنفی و سیاسی  متعدد خیابانی مواجه بود همه گیری کرونا توانست به جمهوری اسلامی کمک کند تا خیابان ها که یکی از مهمترین عرصه های رویارویی مردم و حکومت است...

جمهوری اسلامی چه گزینه هایی در پیش رو دارد؟

جمهوری اسلامی چه گزینه هایی در پیش رو دارد؟

ایران از 27 خرداد 1400 وارد مرحله جدیدی شده است. به چند دلیل این گزاره  هم در مورد مردم و هم در مورد حکومت صدق میکند. چرا این دوره برای مردم دوره جدیدی محسوب میشود؟ در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب ۵۷ برای اولین بار اکثریت  مردم تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند. نباید...

مفهوم شناسی دولت پنهان

مفهوم شناسی دولت پنهان

دولت یکی از طولانی ترین مباحث مورد مطالعه در علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد بوده است ، ظهور نهادگرایی جدید در دهه 1970 ماهیت دوگانه ای برای  دولت تعریف کرد. یک ماهیت دولت را  به عنوان یک بازیگر در نظر میگیرد که اهداف خاصی را دنبال میکند و در ماهیت دوم دولت مکانی است  که از تعامل...

آیا جمهوری اسلامی با سرنوشتی همچون شوروی مواجه خواهد شد!؟

آیا جمهوری اسلامی با سرنوشتی همچون شوروی مواجه خواهد شد!؟

با توجه به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی وجود بحران در حاکمیت غیر قابل انکار است ، اما به راستی بزرگترین بحرانی که امروز جمهوری اسلامی با آن مواجه است چیست؟ کدام یک تیر خلاص جمهوری اسلامی خواهد بود؟ بحرانهای خارجی جان حکومت را خواهد گرفت یا بحران های داخلی کار آن را خواهد ساخت؟! به...