صفحه نویسنده
احمد
هاشمی

سرکوبگری ولی فقیه پیامد بحران های متراکم و مشروعیت زدایی کامل

سرکوبگری ولی فقیه پیامد بحران های متراکم و مشروعیت زدایی کامل

مقدمه سرکوب خشونت بار و بی رحمانه مردم بی دفاع و معترض  درایران در آبان ماه 98، به فرمان ولی فقیه  و با مشارکت سپاه پاسدران، نقطه عطفی درحیات نکبت بار جمهوری اسلامی است.  تلاش این نوشته،  پاسخ به چرایی این قتل عام بی رحمانه است. ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان، رژیم اقتدارگرای...