صفحه نویسنده
علی
ایزدی

مردی که چهل سال برای اثبات بی گناهی اش ایستاد

مردی که چهل سال برای اثبات بی گناهی اش ایستاد

زندگی وتقدیرعباس امیرانتظام چه بسا ازمصادیق عملی این نظر شریعتی باشد که: «اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت و اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد، طرح کرد، به زمان شناساند و زنده نگه داشت.» آنچه که نام امیرانتظام را ماندگارمی نماید، صرفأ نه ازاین روست...