صفحه نویسنده
عبدالستار
دو شوکی

نوشته انتقادی عبدالستار دوشوکی و پاسخ رضا علیجانی

نوشته انتقادی عبدالستار دوشوکی و پاسخ رضا علیجانی

مقاله اول: در نقد اتهامات مطرح شده توسط رضا علیجانی و سهم خواهی بیشتر عبدالستار دوشوکی   هیچ کس با مَن ، چنان مَن مردم آزاری نکرد این مَنِ مَن هم نشست و مثل مَن کاری نکرد در دهان مَن نمی دانم چه شد افتاد مَن مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من نواندیش دینی فرهیخته جنای...