صفحه نویسنده
رضا
مردانی

منافع مشترک اپوزیسیون ایرانی و قدرتهای خارجی

منافع مشترک اپوزیسیون ایرانی و قدرتهای خارجی

اپوزسیون به مجموعه افرادی با گرایش‌های مختلف گفته می‌شود که یا خواستار تغیر سیاستها و رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی هستند و یا امیدی به اصلاح رفتار حکومت نداشته و درصدد تغییر و جایگزینی آن از نوع دیگری حکومت مبتنی بر منشور سازمان ملل و سایر آزادی‌های عرفی بین‌المللی  می‌باشند....