صفحه نویسنده
رضا
اکرمی

نگاه مردم به حل بحرانها ازبیرون «نظام» است

نگاه مردم به حل بحرانها ازبیرون «نظام» است

براى اينكه ببينيم امروز جامعه ايران در كجا قرار دارد و سال ٩٨ آبستن چه حوادثى مى باشد ناچاريم از ماهيت نيروى حاكم بر كشور حرف بزنيم و بر دو ويژگى ذاتى آن انگشت بگذاريم . اين دو ويژگى هستند : الف؛ بى گانگى با عرف، قواعد و قوانين بين المللى و اختراع جايگاهى اساسا متفاوت در صف بنديها...