صفحه نویسنده
پیمان
عارف

رئالیسم تدافعی یا تهاجمی؛ مسئله این است!

رئالیسم تدافعی یا تهاجمی؛ مسئله این است!

۱-کشور ودولت جغرافیایی که به نام ایران شناخته می‌شود از درازنای تاریخ همواره مهم‌ترین بازیگر خاورمیانه و در مقاطعی جهان بوده و نقش آن به عنوان قدرت هژمون خاورمیانه دستکم تا جنگ چالدران در تابستان ۱۵۱۴ میلادی غیرقابل انکار بوده است. ظهور بازیگر رقیبی چون عثمانی از قرن چهاردهم...

لیبرالیسم سلطنت طلب؟

لیبرالیسم سلطنت طلب؟

1-در چند سال اخیر و بویژه در دو سالی که از ریاست جمهوری دونالد ترامپ میگذرد سپهر سیاسی ایران در خارج از کشور با پدیده ای مواجه بوده که بلحاظ گفتمانی ادعای لیبرالیسم دارد؛ بلحاظ راهبردی ادعای براندازی و بلحاظ تاکتیکی نیز اجتماع حول فرزند پادشاه سابق ایران، استقرار در اندیشکده های...