صفحه نویسنده
بهروز
قاسمی

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است

امروزه برپایی یک نهادِ قابل دسترس و مسئولیت پذیر به نمایندگی از اپوزسیون در خارج از کشور ضروری می نماید. موضوعِ این مقاله بررسیِ راه های ایجاد یک دولت در سایه جهت جایگزین ساختن آن به جای حکومت فعلی در صورت سقوط این حکومت بنا به هر دلیل اعم از عامل داخلی یا خارجی می باشد. مقدمه:...