صفحه نویسنده
رامین
صفی‌زاده

ایران و اسرائیل و وارونگی سیاست

ایران و اسرائیل و وارونگی سیاست

راهبرد ها و سامانه ها در پى استقرار جمهورى اسلامى و سپس حاكميت ولايى در عرصه سياست ايران،  سه سامانه و يا نهاد در تقابل و تعامل با يكديگر هر آنچه که در طى اين چهل سال بوقوع پيوسته است را رقم زده اند. آنچه امروز شاهد آنيم نتيجه اين فرايند و ديناميسم سه طرفه ميان الزامات و مصالح اين...