صفحه نویسنده
مهرانگیز
کار

پاسخ سرراست نیست

پاسخ سرراست نیست

به وضوح در شناخت شرایط سیاسی ایران و تغییر این شرایط درمانده ایم. به اندازه ای که متوجه نیستیم بار منفی و خصمانه ی کلمه ی اجنبی برای نسبت دادن مجموعه ی ناکامی ها و بن بست ها به آن، چنان نیست که پیش تر بود. گرفتار منازعات نسلی هم شده ایم که نسلهای بالیده پس ار انقلاب 57 را به صورت پیدا...

ریشه های تظاهرات اعتراضی

ریشه های تظاهرات اعتراضی

به گمانم کار از ریشه یابی گذشته و ایران در محاصره ی بحران های بزرگ، در انتظار رویدادهای غیر قابل پیش بینی است، ولی با احترام به خواست آقای علیجانی که بی اعتنا به اختلاف ماهوی در اندیشه سیاسی، روزگاری درون ایران همراه با یکدیگرراهی دشوار را به امید اصلاح امور در پیش گرفته بودیم،...