صفحه نویسنده
علی اصغر
حاج سیدجوادی

غول فاشیسم در حال تسلط بر ایران است

غول فاشیسم در حال تسلط بر ایران است

میهن: متن زیر به مثابه یک سند تاریخی است. این نوشته نامهای است که مبارز دیرپای علی اصغر حاج سیدجوادی با عنوان «سخنی با آیتالله خمینی و فرزند ایشان» و با تیتر «از صدای پای فاشیسم تا غول فاشیسم که در حال تسلط بر سراسر ایران است»، در تاریخ اسفند ماه 1359 منتشر کرده است. علی اصغر حاج...