صفحه نویسنده
مهدی
اصلانی

می‌دانستند دندان برای تبسم نیز هست؛ تنها بردریدند!

می‌دانستند دندان برای تبسم نیز هست؛ تنها بردریدند!

کشتارِ دوزخ‌سال 67 آیینه‌ی تمام‌قدِ اسلام سیاسی‌‌ی در قدرت است. اسیر‌کشی‌‌ی تابستان ۶۷ اولین و آخرین جنایت حکومت اسلامی نبوده است، اما آن‌چه ویژ‌ه‌گی‌ی‌ این کشتار تلقی می‌شود همانا گزیدار شدن شیوه‌های منحصر‌به‌فرد در به قتل رساندنِ زندانی‌ی حکم‌دار است. صادرکننده‌ی...