صفحه نویسنده
بهزاد
کریمی

سکولار دمکراسی و اتحاد ملی!

سکولار دمکراسی و اتحاد ملی!

موضوع مرکزی در پرسش‌/ پیش‌گفتار شماره‌ی ٤٧‌ «دو ماهنامه‌ میهن»، به درستی متبلور در دو نکته است: « چیستی مضمون اصلی جنبش زن – زندگی - آزادی» و « وظایف ما». تمرکز نگارنده نیز با توجه به این واقعیت که دیگر موارد مطروحه در جنبش با هر میزان از اهمیت نهایتاً به همین دو محور برمی‌گردند،...

جاده‌ برای تحول، اگر رهرو آن شویم!

جاده‌ برای تحول، اگر رهرو آن شویم!

به موضوع اعتراضات معیشت پایه در ٦ محور و جهت می‌پردازم. سابقه و قدمت، چیستی امروزین‌، نگاه از زاویه خصلت بندی به آنها‌، احتمال مواجه شدن با کدامین خطر، عمده تدبیر رژیم دراین زمینه و بالاخره اینکه ما چه کنیم؟ اعتراضات تازگی ندارند از ١۵ سال نخست عمر جمهوری اسلامی که بگذریم، ٢۵...

درس از تجربه افغانستان، در گرو شناخت درست آنست!

درس از تجربه افغانستان، در گرو شناخت درست آنست!

چرا فهم چیستی رخداد افغانستان برای جامعه روشنفکری ما مهم است؟ نزدیک به سه ماه از فاجعه برگشت طالبانیسم به قدرت می‌گذرد و تبیین این واقعه شوم همچنان و به درستی در زمره مباحث مطرح برای اپوزیسیون ایرانی قرار دارد. بیشترین انگیزش برای درنگ اندیشمندانه در این رخداد ناگوار، از یکسو...

“انتخابات” ١۴٠٠، بن بست در حکومت و گشایش در جامعه!

“انتخابات” ١۴٠٠، بن بست در حکومت و گشایش در جامعه!

رئیسی، برگماشته خامنه‌ای! در عنوان کسی دست نباید برد مگر اینکه خود وی آن را از شانی که دارد تهی کند. رئیسی منصوب خامنه‌ای از این جنس آدم‌هاست که حتی مستحیل شدگی‌اش‌ را‌ مایه‌ای برای‌ فروش فخر می‌داند. او در نخستین اظهار نظر بعد انتخابات و پیش از نشستن بر کرسی ریاست دولت، از...

آمریکاستیزی در جمهوری اسلامی، سیاستی اعتقادی-منفعتی است!

آمریکاستیزی در جمهوری اسلامی، سیاستی اعتقادی-منفعتی است!

به سئوال دو ماهنامه میهن درباره ایران و جهان پس از انتخابات آمریکا از دو منظر باید پرداخت؛ یکی از جایگاه شهروند جهانی پیرامون رفتارهای پسا انتخابات دولت آمریکا و دیگری مناسبات جمهوری اسلامی با آن از موضع ایرانی. در نوشته حاضر درنگ من تماماً بر دومی است. در مورد اولی خواننده علاقمند...

نقشه راه نظام برای تشریف ‌فرمائی امام زمان!

نقشه راه نظام برای تشریف ‌فرمائی امام زمان!

یک) فقط پرتو افکنی بر نقشه راه در پاسخ به پرسش این شماره از دو ماهنامه میهن که به چند و چون نقشه راه کنونی جمهوری اسلامی اختصاص دارد فقط در حد پرتو افکنی بر آن می‌توان سخن گفت. چیزی بیشتر از این عملی نیست زیرا که از اجزاء آشکار و پنهان نقشه راه برای بقای نظام، فقط دست اندرکاران خود...

اصلاح، روال است؛ اصلاح‌ناپذیری، ذات!

اصلاح، روال است؛ اصلاح‌ناپذیری، ذات!

درنگ نوشته بر این گزاره‌هاست: یک) روال بر اصلاح هست؛ مگر! دو) هر قدرتی گنجایش اصلاح ندارد! سه) فهم توازن قوا، بهر تغییر نه تمکین! چهار) قدرت در دو وجه حقیقی و حقوقی! پنج) سیاست مشخص در گرو ارزیابی معین! شش) پایه اجتماعی مشیتغییر در نظام چیست؟ هفت) رقابت راهبردی و اشتراکات تاکتیکی...

جمهوری‌خواهی سکولار دمکراسی، جا در دل دمکراسی‌خواهی دارد!

جمهوری‌خواهی سکولار دمکراسی، جا در دل دمکراسی‌خواهی دارد!

انتظار پاسخ‌هایی مشخص و روشن به شش پرسش پیش کشیده را‌‌ دارید که ضمناً کوتاه هم باشند. این پاسخ خواهی هراندازه هم درست، اما وجود نوعی از حقانیت پنداری مطلق جمهوری‌خواهی در این‌ پرسش‌ها را نفی نمی‌کند. لذا پیش از پرداختن به خود سئوالات، نیاز است تاملی بر تاریخچه رویکرد اتحاد...

ته خط!

ته خط!

در بررسی خیزش آبان 1398 نیاز است گام را از چند و چون این برآمد فراتر برد و بر حقیقتی ایستاد که پوشش ‌دهنده پیش و پس آنست. نکته گرهی در آن هم، شناسایی چیستی جایگاه ایران در پسا آبان 98 است و روشن نمودن سمت دگرگونی‌هایش. در همین راستا و با پرتو‌افکندن بر رشته‌ای از نشانه‌ها، پاسخ این...

فرهنگ سیاسی، در متن مبارزه سیاسی ساخته می شود!

فرهنگ سیاسی، در متن مبارزه سیاسی ساخته می شود!

ورود در اصل حرف این یکی پرسش از پرسش - پرونده های  نوبتی میهن، خود پاسخ هایی دربردارد! پرسش - پاسخی در کمتر از 2000 کلمه، حاوی جهات متنوع و هر کدام شان نیز چنان درنگ برانگیز که پاسخ دهنده وسوسه می شود تا به همه آنها بپردازد. از نگاه من اما، بهتر است میان این محورهای مرتبط با امر خشونت...