صفحه نویسنده
علی
امیدی

با زمامداری ۱۰۰ روز اول ترامپ چه باید کرد؟

با زمامداری ۱۰۰ روز اول ترامپ چه باید کرد؟

«ایـران احتـمالاً بـه درسـتی ایـن نتیجـه را خواهـد گرفـت کـه توافـق هسـته‌ای امـروز شـکننده‌تر از گذشـته اسـت امـا ایـن کشـور عـزم عظیمـی را حتـی در مواجهـه بـا فشـارها نشـان خواهـد داد. هیـچ کـس چیـز زیـادی دربـاره سیاسـت خارجـی ترامـپ نمی‌دانـد و در نتیجـه همـه مدتـی را...