صفحه نویسنده
محمد
برقعی

دوگانگی اخلاق سیاسی مردم و اخلاق سیاسی حاکمان

دوگانگی اخلاق سیاسی مردم و اخلاق سیاسی حاکمان

اخلاق و سیاست در جوامع سنتی* ماکیاولی در کتاب مشهورش شاهزاده به شاهزاده مراعات همان اصول اخلاقی را توصیه می‌کند که مردم به آن باور دارند. ظلم نکردن، دروغ نگفتن، احترام به قول، مراعات دیگران و...  اما همه آن‌ها را تابع یک اصل کلی می‌داند. وی به شاهزاده توصیه می‌کند که در همه احوال...