صفحه نویسنده
جان
لیمبرت

گربۀ گرفتار

گربۀ گرفتار

نبینی که چون گربه عاجز شود برارد به چنگال چشم پلنگ (سعدی شیراز) در سه سال گذشته دگرگونی‌های مهمّی در چشم‌انداز سیاسی ایران پدید آمده است : پایان کار پرزیذنت احمدی‌نژاد و شعار‌های پر شر و شورش؛ یک رئیس جمهور جدید (حسن روحانی) که با زبانی جدید از نتایج «برد-برد» سخن می‌گوید؛ یک...