صفحه نویسنده
محسن
سازگارا

افزایش تنش

افزایش تنش

با سرکارآمدن دولت محافظت گرای(Protectionist) آقای ترامپ در آمریکا، موج جدیدی از تنش بین واشنگتن و تهران آغاز شده است. این افزایش تنش اگرچه به بهانه آزمایش جدید موشکی سپاه آغازشد، اما ازچند روز قبل از آن درمحافل واشنگتن مطرح بود که کاخ سفید می خواهد تنش بین دوکشور را بالا ببرد. درواقع باید...

اژدهای هفت سر

اژدهای هفت سر

خاطرم می آید که درماه آبان سال 57 درنوفل لوشاتوی فرانسه، نخستین باراین فکرمطرح شد که چون ممکن است دوره مبارزه انقلابی به درازا بکشد باید به فکریک ارتش مردمی بود. هیچ کس تصوری ازپیروزی سریع انقلاب نداشت. بیشترمدل انقلاب الجزایریا کوبا پیش چشم ما بود ویک دوره جنگ طولانی. به همین دلیل...