صفحه نویسنده
فخرالدین عظیمی
فخرالدین
عظیمی

نئولیبرالیسم و زیست اجتماعی

نئولیبرالیسم و زیست اجتماعی

میهن: مقاله جناب فخرالدین عظیمی از نشریه نگاه نو انتخاب و توسط نشریه میهن باز نشر شده است. از آن جا که این مقاله در ستون میهمان میهن و با ذکر منبع باز نشر می شد ما از کسب اجازه از آقای عظیمی و نشریه نگاه نو غفلت کردیم که بدین طریق از نویسنده محترم و گردانندگان نشریه نگاه نو عذرخواهی...