صفحه نویسنده
مهرداد عمادی
مهرداد
عمادی

زیر پایه لرزان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران

زیر پایه لرزان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران

نا پایداری حقوق مالکیت و کدر بودن مرزهای آن در ایران و ترجمان آن در راستای مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی در نگاه من ریشه بی ریشگی فعالیت های اقتصادی و کم رنگ بودن انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید صنعتی بوده است. با فهم محدود من، از زمان پادشاهی زندها تا به امروز هیچ زمان حقوق مالکیت...