صفحه نویسنده
سروش دباغ
سروش
دباغ

رفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون

رفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون

چنان که گفته شده، رفرم دینی معطوف به بازخوانی انتقادی سنت دینی با عنایت به فراورده های معرفتی جهان جدید در روزگار کنونی است. به مصداق «تعرف الاشیاء باضدادها»، مقایسۀ میان نواندیشی دینی و دیگر نحله های دینی، ولو مختصرا، حدود و ثغور این پروژه فکری را بهتر نشان می دهد. سنت گرایانی[1]...