صفحه نویسنده
بابک مینا
بابک
مینا

دموکراسی و امر فلسفی؛ سه قطعه علیه پوزیتیویسم

دموکراسی و امر فلسفی؛ سه قطعه علیه پوزیتیویسم

در سه قطعه‌ به هم پیوسته‌ای که در ادامه می‌آید می‌کوشیم به صورتی بسیار فشرده آن چه را رویکرد «پوزیتیویستی» به دموکراسی می‌خوانیم نقد کنیم و نشان دهیم چرا مباحثه فلسفی و تئولوژیک برای برپایی جامعه‌ای دموکراتیک ضرورت دارد و حذف آنها ممکن نیست. 1- غلبه بر متافیزیک و بنیان نهادن...