صفحه نویسنده
حسن فرشتیان
حسن
فرشتیان

گونه شناسی گفتمان روحانیت در مواجهه با کرونا

گونه شناسی گفتمان روحانیت در مواجهه با کرونا

در بحران کرونا که بدون تردید یکی از بزرگترین بحران های جهانی دهه های اخیر است، نگاه ها از یک سو به چگونگی مواجهه دانش و دانشمندان متخصص در این زمینه، متوجه می شود و از سویی دیگر، در جوامع مذهبی، به شکل موازی نگاه ها بسوی مواجهه دین، متولیان رسمی دین، روحانیون و دین باوران با این...

سایه اسرائیل بر رابطه تاریخی مسلمانان و یهودیان

سایه اسرائیل بر رابطه تاریخی مسلمانان و یهودیان

پیش در آمد: به نظر می رسد اکنون رابطه مسلمانان و یهودیان، به شکل یک نزاع غیرقابل حلی درآمده است که محصول روند چالش های هزار و چهارصد ساله بین اسلام و یهودیت است. اما واقعیت چیست؟ آیا اسلام و یهودیت ناسازگاری مبنایی دارند؟ و آیا مسلمانان و یهودیان در چالش همیشگی قرار داشته اند؟ در...

روحانیت؛ با فرودستان یا بر فرودستان

روحانیت؛ با فرودستان یا بر فرودستان

در گذرگاه تاریخ ادیان، رهبران و روحانیون مذاهب، در چالش میان «فرادستان» و «فرودستان» جامعه، کارکردی چندگانه داشته اند. کارکردهای ابتدایی روحانیت در دوران ماقبل مدرن، در دو شکل عمده تجلی پیدا می کرد. آنان یا همراهان و توجیه گران فرادستان و طبقه حاکمه بودند و یا در برابر آنان و...

اخلاق و سیاست: ریشه یابی تفاوت رویکرد خمینی و منتظری

اخلاق و سیاست: ریشه یابی تفاوت رویکرد خمینی و منتظری

پیشگفتار: الف- حوزه سیاست و حوزه اخلاق: از دیرباز، دستیابی به قدرت و نگاهبانی از آن، هسته اصلی کانون «سیاست» و سیاست ورزی را تشکیل می دهد. در حالی که هسته اصلی کانون «اخلاق»، پاسداری از ارزشهای بایسته و شایسته است. سیاست، «قدرت محور» است ولی اخلاق «ارزش» محور است. ب- حوزه چالش...

مجلس خبرگان: نامزدها، ترکیب بندی روحانیون و تاثیرات آن

مجلس خبرگان: نامزدها، ترکیب بندی روحانیون و تاثیرات آن

از زاویه نتایج تصمیمات و خروجی نشست های مجلس خبرگان و از جهت مواضع اتخاذ شده خبرگان در مورد رهبری، نمی توان تفاوت چندانی بین اعضای خبرگان دید. اما با دقت بیشتر می توان دریافت که ترکیب کنونی مجلس خبرگان، ترکیبی کاملا یک دست نیست و حتی نمایندگان کنونی در شرایط ویژه، می توانند رفتارهای...

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

جوامع در روند «دموکراتیزاسیون»، با مراحل سه گانه ای مواجه هستند. این مراحل، از فراهم کردن زمینه های نیاز به «ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون» آغاز می شود و سپس وارد «دوران گذر به دموکراتیزاسیون» شده و در نهایت به «استقرار نهادهای دموکراتیک» می انجامد. نقش نواندیشی دینی و اصلاحات...