صفحه نویسنده
حسن فرشتیان
حسن
فرشتیان

اخلاق و سیاست: ریشه یابی تفاوت رویکرد خمینی و منتظری

اخلاق و سیاست: ریشه یابی تفاوت رویکرد خمینی و منتظری

پیشگفتار: الف- حوزه سیاست و حوزه اخلاق: از دیرباز، دستیابی به قدرت و نگاهبانی از آن، هسته اصلی کانون «سیاست» و سیاست ورزی را تشکیل می دهد. در حالی که هسته اصلی کانون «اخلاق»، پاسداری از ارزشهای بایسته و شایسته است. سیاست، «قدرت محور» است ولی اخلاق «ارزش» محور است. ب- حوزه چالش...

مجلس خبرگان: نامزدها، ترکیب بندی روحانیون و تاثیرات آن

مجلس خبرگان: نامزدها، ترکیب بندی روحانیون و تاثیرات آن

از زاویه نتایج تصمیمات و خروجی نشست های مجلس خبرگان و از جهت مواضع اتخاذ شده خبرگان در مورد رهبری، نمی توان تفاوت چندانی بین اعضای خبرگان دید. اما با دقت بیشتر می توان دریافت که ترکیب کنونی مجلس خبرگان، ترکیبی کاملا یک دست نیست و حتی نمایندگان کنونی در شرایط ویژه، می توانند رفتارهای...

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

جوامع در روند «دموکراتیزاسیون»، با مراحل سه گانه ای مواجه هستند. این مراحل، از فراهم کردن زمینه های نیاز به «ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون» آغاز می شود و سپس وارد «دوران گذر به دموکراتیزاسیون» شده و در نهایت به «استقرار نهادهای دموکراتیک» می انجامد. نقش نواندیشی دینی و اصلاحات...