صفحه نویسنده
رامین جهانبگلو
رامین
جهانبگلو

جوانان ایران دیگر اعتقادی به نظام اسلامی ندارند

جوانان ایران دیگر اعتقادی به نظام اسلامی ندارند

به باور رامین جهانبگلو، استاد فلسفه و نظریّه‌پرداز «خشونت‌پرهیزی»، تغییر رژیم در ایران به زمان نیاز دارد امّا جامعه‌ی ایران به‌گونه‌ای بازگشت ناپذیر متحّول شده‌است. رامین جهانبگلو- روشنفکری متین وسنجیده، شکیبا و برخوردار از توانِ فاصله گرفتن از موضوعِ موردِ پژوهش ولی...

دموکراسی و عدم خشونت

دموکراسی و عدم خشونت

قرن بیست و یکم نقطۀ عطفی در تاریخ است. پایان گرفتن رویاروئی میان شرق و غرب امکان استقرار یک نظم نوین جهانیِ مبتنی بر گسترش دموکراسی در سراسر جهان و گشوده شدن راهی تازه به سوی صلح را به جهانیان نوید می داد. با وجود این به نظر می رسد که در حال حاضر شور و هیجانی که سقوط دیوار برلن و پایان...