صفحه نویسنده
رامین جهانبگلو
رامین
جهانبگلو

دموکراسی و عدم خشونت

دموکراسی و عدم خشونت

قرن بیست و یکم نقطۀ عطفی در تاریخ است. پایان گرفتن رویاروئی میان شرق و غرب امکان استقرار یک نظم نوین جهانیِ مبتنی بر گسترش دموکراسی در سراسر جهان و گشوده شدن راهی تازه به سوی صلح را به جهانیان نوید می داد. با وجود این به نظر می رسد که در حال حاضر شور و هیجانی که سقوط دیوار برلن و پایان...